photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Projekty badawcze

środa 7.10.2009

1. PROJEKTY FINANSOWANE LUB DOFINANSOWANE PRZEZ MNiSW, NCN (za okres 2008-2012)

–        Adaptacja metody CN-NRCS do modelowania wezbrań powodziowych w małych zlewniach, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik, termin realizacji: 14.04.2010-13.04.2013.

–        Analiza wpływu zmian czynników naturalnych i antropogenicznych na kształtowanie się reżimu hydrologicznego rzek zlewni Narwi z wykorzystaniem modelu SWAT, kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Okruszko, prof. SGGW, grant promotorski,  termin realizacji: 16.08.2011-15.08.2012

–        Analiza zmian reżimu hydrologicznego rzek w Europie Centralnej i Środkowej spowodowanych czynnikami antropogenicznymi i zmianami klimatu w obszarze dorzeczy, kierownik projektu: dr Jarosław Chormański, termin realizacji:
22.01.2010-21.09.2011

–        Badania warunków przepływu wody przez budowle gabionowe, kierownik projektu: dr inż. Sławomir Bajkowski, termin realizacji projektu: 19.05.2008-18.05.2011

–        Charakterystyka zjawiska suszy atmosferycznej i hydrologicznej w małej zlewni nizinnej, przy pomocy wybranych parametrów ilościowych i jakościowych, kierownik projektu dr inż. Ewa Kaznowska, termin realizacji:
13.06.2011-12.12.2013.

–        Doskonalenie metodyki wyznaczania hydrogramu odpływu z zastosowaniem modeli o parametrach rozproszonych, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar, termin realizacji: 12.04.2007-11.10.2010

–        Intercepcja-transpiracja-parowanie; współzależność procesów hydrologicznych w ekosystemie mokradłowym na przykładzie szuwarów turzycowych, kierownik projektu: dr Jarosław Chormański, termin realizacji 2013-2015

–        Mobilność wanadu i talu w glebach z obszarów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi a zawartość tych pierwiastków w roślinach, kierownik projektu:
dr inż. Marcin Małuszyński, termin realizacji: 2006-2008

–        Model numeryczny przepływu wezbrań w dolinach rzek naturalnych uwzględniający asymilację danych pomiarowych, kierownik projektu: dr Dorota Irena Mirosław-Świątek, termin realizacji: 12.09.2008-30.03.2011

–        Modelowanie katastrofalnych wezbrań opadowych w małych zlewniach rzecznych, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik, termin realizacji: 1.05.2006-31.12.2008.

–        Ocena właściwości retencyjnych i hydraulicznych gleb gytiowych i gytiowo-murszowych dla potrzeb modelowania ruchu wody, kierownik projektu prof. dr hab. inż. E. Biernacka, termin: 24.03.2005-23.03.2008

–        Opracowanie metodyki gospodarki wodnej na obszarach Natura 2000 w dolinach rzecznych – identyfikacja optymalnych warunków wodnych dla wybranych siedlisk hydrogenicznych, kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Okruszko, prof. SGGW, termin realizacji:16.05.2008-15.05.2011

–        Struktura bilansu cieplnego powierzchni łąki w warunkach różnej głębokości zwierciadła wody gruntowej, kierownik projektu: dr inż. Małgorzata Kleniewska, termin realizacji: 2008-2010

–        Szacowanie sezonowej i przestrzennej zmienności ewapotranspiracji obszarów mokradłowych na podstawie zdjęć satelitarnych i modelu bilansu cieplno-radiacyjnego, kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Okruszko, prof. SGGW,
grant promotorski, termin realizacji: 27.04.2010-21.01.2012

–        Transport i charakterystyka rumowiska unoszonego w wezbraniach półrocza zimowego, kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Hejduk, termin realizacji: 13.06.2011-12.06.2012

–        Transport rumowiska unoszonego podczas wezbrań roztopowych w małej zlewni rolniczej, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik, grant promotorski, termin realizacji 2007-2008

–        Wpływ warunków meteorologicznych na kształtowanie się stopnia zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym w rejonie aglomeracji warszawskiej, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Bonifacy Łykowski, grant promotorski, termin realizacji: 2007-2008

–        Wpływ warunków meteorologicznych na zagrożenie smogiem fotochemicznym na obszarze aglomeracji warszawskiej, kierownik projektu: dr Katarzyna Rozbicka, termin realizacji: 7.06.2008-1.06.2010

–        Zastosowanie kalcytu dla celów wiązania fosforu w osadach dennych eutroficznych jezior polimiktycznych na przykładzie Jeziora Zdworskiego, kierownik projektu: 
dr hab. inż. Zbigniew Popek, prof. SGGW, grant promotorski, termin realizacji: 24.09.2010-23.03.2013.

–        Zastosowanie modelu o parametrach skupionych do oceny reakcji zlewni zurbanizowanej na opad, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik, grant badawczy promotorski, termin realizacji 13.06.2011-13.12.20122. PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG i/lub NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO i MNiSW (za okres 2008-2012)

–        Ochrona bioróżnorodności „Czerwonego Bagna” reliktu wielkich torfowiska wysokich Europy, kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Okruszko, prof. SGGW, termin realizacji 19.04.2007-30.04.2011

–        Opracowanie metod odtworzenia pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu bioróżnorodności, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar, termin realizacji: 18.07.2008-30.04.2011

–        Prognoza i redukcja zanieczyszczeń obszarowych emisji stałej i przepływów ekstremalnych z obszarów wiejskich, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik, termin realizacji 7.11.2008-30.04.2011.


3. PROJEKTY BADAWCZE REALIZAOWANE WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI KRAJAMI  (za okres 2008-2012)


–        Scenariusze rozwoju gospodarki wodnej dla Europy i krajów sąsiadujących (Water Scenarios for Europe and for Neighbouring States, GOCE 36822) – koordynator projektu: Finnish Environment Institute w Finlandii, pozostali partnerzy: University of Kassel, Center for Environmental Systems Research, kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Okruszko, prof. SGGW, termin realizacji: 2008-2011

–        Badania transportu rumowiska i biogenów w skali zlewni, (Investigations on sediment and nutrients transport in the catchment`s scale 80/N-COST/2007/0) Projekt realizowany w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych – COST Akcja:  Mitigation Options for Nutrient Reduction in Surface Water and Groundwaters- COST 869, kierownik projektu: dr inż. Leszek Hejduk, termin realizacji: 2007-2010

–        Prognoza i redukcja powodzi w zlewni zurbanizowanej (na przykładzie Potoku Służewieckiego w Warszawie) (Prediction and reduction of flood flows in urbanized catchment (case study of the Służew Creek suburb of Warsaw)), COST C22 kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik, 21.03.2006- 26.10.2009.

–        Czasy opóźnień odpływu wezbraniowego i fali rumowiska z małych zlewni rolniczych (Lag times of flood runoff and sediment yield from small agricultural catchments), Akcja COST 634, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik, 26.10.2006- 20.01.2009.

–        REFORM – Renaturyzacja rzek dla efektywniejszego zarządzania zlewnią, kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Okruszko, prof. SGGW, termin realizacji: 01.11.2011-31.10.2015

–        Ocena niepewności w modelowaniu opad-odpływ; Korea, Polska i Słowacja, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik, termin realizacji: 23.10.2012-22.10.2014


4. PROJEKTY DYDYAKTYCZNE (za okres 2008-2012):

TEMPUS:

–        Development of Eco Engineering ICT-based MS Program (DEEP), kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar, termin realizacji: 1/9/2006 –31/8/2009

–        Development of Land Management Life-long Education (DELAM), kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar, termin realizacji: 1/9/2007 – 28/02/2010

–        Elaboration of Food Safety Educational Two-level Program (EFFECT), kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar, termin realizacji: 1/9/2007 – 28/

–        Environmental curricula at agricultural universities (ENAGRA), kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar, termin realizacji: 15/01/2010 – 14/01/2013

–        Development of Qualification Framework for Food Science Studies at Russian Universities (DEFRUS), kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar, termin realizacji: 15/10/2011 – 14/10/201

–        Elaboration of Qualification Frameworks for Land Management Studies at Russian Universities (ELFRUS), kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar, termin realizacji: 15/10/2012 – 14/10/2015

FSS – Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy:

–        Opracowanie projektu studiów magisterskich „Information systems in water resources management”, kierownik projektu prof. dr hab. inż. Stefan Ignar, termin realizacji: 1.10.2008-31.01.2011


5. PRACE ZLECONE NAUKOWO-BADAWCZE LUB WDROŻENIOWE

–        Analiza wpływu roślinności na warunki przepływu wody w międzywalu. Określenie kryteriów ustalania miejsc przeprowadzania wycinek i usuwania nadmiaru roślinności, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz Kubrak, termin realizacji: 4.06.2012-31.08.2012

–        Wykonanie opracowania „Projektu modelu matematycznego obszaru zlewni Bzury dla ekohydrologicznej rekultywacji zbiorników Arturówek: oraz opracowanie modeli SWAT dla zbiornika Arturówek – finansowane przez Uniwersytet Łódzki, kierownik projektu: dr inż. Ignacy Kardel, termin realizacji: 5.09.2011-19.12.2011

–        Praca naukowo-badawcza „Monitoring ilości i jakości wód dopływających do Jeziora Zdworskiego” Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnych w Warszawie, kierownik projektu: dr hab. inż. Zbigniew Popek, prof. SGGW

–        Praca naukowo-badawcza „Monitoring ilości i jakości wód dopływających do Jeziora Zdworskiego” Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnych w Warszawie, kierownik projektu: dr hab. inż. Zbigniew Popek, prof. SGGW

–        Usługa badawcza polegająca na wykonaniu ekspertyzy dotyczącej analizy wielokryterialnej możliwości realizacji obiektów małej retencji w dorzeczu Wisły środkowej z uwzględnieniem retencji gruntowej, kierownik: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar, termin realizacji: 12.07.2012-19.09.2012

–        Opracowywanie ekspertyz klimatologicznych oraz opracowywanie i udostępnianie danych meteorologicznych ze stacji Warszawa-Ursynów, Zakład Meteorologii i Klimatologii, 2008-2012

–        Analiza hydrauliczna i technologiczna separatorów substancji ropopochodnych, kierownik dr inż. Marcin Krukowski, 2010-2012

–        Przeprowadzenie badań przepływomierzy dla kanałów grawitacyjnych ISCO 2150 (dla OMC-envag Warszawa), dr inż. Sławomir Bajkowski, 2007

–        Badania modelowe oraz wykonanie prototypu aeratora falowego (dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Płocku), dr inż. Sławomir Bajkowski, 2007


6. Zadania badawcze służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (wewnętrzny tryb konkursowy)

–        Warunki biotyczne w korytach małych rzek nizinnych na odcinkach o zróżnicowanym przekształceniu, 2011-2012, mgr inż. Karolina Sawa (doktorant)

–        Symulacja roztopów śniegu w modelu hydrologicznym o parametrach rozłożonych, 2011-2012, mgr inż. Tomasz Berezowski (doktorant)

–        Szacownie koncentracji całkowitej rtęci gazowej (TGM) metodami eksploatacyjno-stochastycznymi, 2012-2013, dr inż. Grzegorz Majewski

–        Analiza wpływu gęstości sieci deszczomierzy na dokładność danych do modelu opad-odpływ-transport rumowiska zlewni zurbanizowanej, 2012-21013, mgr inż. Anna Sikorska (doktorant)Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się