photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Publikacje

piątek 18.01.2013

Publikacje w 2013 roku

Publikacje w 2012 roku

Publikacje w 2011 roku

Publikacje w 2010 roku

Publikacje w 2009 roku

Publikacje w 2008 roku

Publikacje w 2007 roku

Publikacje w 2006 roku

Publikacje w 2005 roku

Publikacje w 2004 roku

Publikacje w 2003 roku

Publikacje w 2002 roku

Publikacje w 2001 roku
Ecological interpretation of current vegetation patterns and vegetation dynamice during the last 200 years in the Red Bog (the Biebrza Valley). Kotowski W., Bartoszuk H., Grygoruk M., Jaroszewicz B., Piotrowski H., Rycharski M., Szewczyk M.

Silica uptake in aquatic and wetland macrophytes: a strategic choice between silica, lignin and cellulose?. Schoelynck J., Bal K., Backx H., Okruszko T., Meire P., Struyf E.

Badania długości odskoku hydraulicznego na modelu jazu. Urbański J., Jaworska M.

Względna intensywność turbulencji strumienia wody w korycie o dwudzielnym przekroju poprzecznym. Sawicka E., Kozioł A.

Czasowa i przestrzenna makroskala turbulencji strumienia w dwudzielnym trapezowym korycie z drzewami na terenach zalewowych. Kozioł A.

Badania laboratoryjne aeratora tarczowego. Bajkowski S.

Ocena skuteczności działania urządzeń do rozpraszania energii na modelu jazu. Urbański J.

Badania modelowe rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pasywnych w strefie przypowierzchniowej strumienia rzecznego w korycie dwudzielnym. Krukowski M.

Wpływ pokrywy roślinnej na skład mechaniczny erodowanej gleby. Baryła A., Hejduk L

Basement of the alluvia influence on the channel pattern in example of selected reach of the Pilica River. Falkowski T.

Variability of bedload transport rate during flood flows in the Zagożdżonka River. Popek Z.

Modelling of the effects of land use changes on flood hydrograph in the Plaskowicka catchment of Warsaw, Poland.. Banasik K., Pham N.

Parameter identification of a conceptual rainfall-runoff model for a small urban catchment.. Sikorska A., Banasik K.

Suspended sediment concentration and yield in snowmelt flood events in a small lowland river. Hejduk A., Banasik K.

Sediment segregation on weirs of lowland rivers. Bajkowski S.

W kwestii kształcenia kadr dla inżynierii i gospodarki wodnej. Żelazo J.

Typy abiotyczne polskich rzek. Artykuł dyskusyjny. Ilnicki P., Łoś M., Żelazo J.

Studia wybranych przykładów renaturyzacji rzek. Bańkowska A., Popek Z., Sawa K., Wasilewicz M., Żelazo J.

Współczesne techniki pomiarowe laboratoriów wodnych. Bajkowski S.

Distributed hydrological model for different types of rural catchments . Porretta-Brandyk L., Chormański J., Ignar S., Okruszko T., Brandyk A., Szymczak T., Krężałek K.

Estimation of distributed hydrological model quality for different types of rural catchments. Porretta – Brandyk L., Chormański J., Ignar S., Okruszko T., Brandyk A., Szymczak T.,Krężałek K.

Statystyczna metoda weryfikacji założeń technicznych modelu koryta dwudzielnego wykorzystywanego w badaniach hydraulicznych. Krukowski M.

Tendencje w zmianach stężeń form fosforu i azotu w sąsiadujących rzekach Zagożdżonce i Zwoleńce. Hejduk L.

Rozkłady prędkości przepływu na długości rozmycia w dolnym stanowisku na modelu jazu. Urbański J

Warunki opadowe na stacji meteorologicznej Ursynów SGGW w latach 1960-2009. Majewski G., Przewoźniczuk W., Kleniewska M.

Analiza zależności między aktualną wilgotnością gleby a wskaźnikiem opadów uprzednich i temperaturą powietrza. Niemczyk H., Kowalska B., Majewski G.

Pomiary dna rzeki i zwierciadła wody na progach kamiennych. Bajkowski S., Łasisz K.

Zastosowania modelu CFD Fluent do określania strat hydraulicznych w kołowych przewodach wodociągowych ze światłowodem.. Siwicki P., Szeląg B

Stan techniczny jazu Sosnówek na Kanale Augustowskim. Jastrzębska U., Urbański J

Analiza wpływu retencyjnego zbiornika lateralnego na poziom wód gruntowych terenów przyległych. Król P., Brandyk A., Dobrzelewski B.

Modelling of flow capacity and mass transport in compound cross section channe. Kozioł A., Krukowski M.

Zanieczyszczenia bakteriologiczne w ocenie jakości wód rzeki Biebrzy. Frąk M.

Podstawy obliczeń z mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska. Kubrak E., Kubrak J.

Variations in suspended sediment grain sizes in flood events of a small lowland river. Hejduk L., Banasik K.

Empirical determination of the runoff curve number for a small agricultural watershed in Poland. Banasik K., Woodward D.E.

The hydrology of cities. Djordjevic S., Banasik K., Rijke J., Schertzer D., Van de Ven F.

Preliminary results of research on variability of tropospheric ozone in the southern part of the Warsaw agglomeration. Rozbicka K., Rozbicki T., Kleniewska M.

Formation of urban heat island in Warsaw in conditions of variable cloudiness in 2003 – 2008. Gołaszewski D., Majewski G., Kleniewska M.

Urban Remote Sensing: Monitoring, Synthesis and Modelling in the Urban Environment. Canters F., Batelaan O., Van de Voorde T., Chormanski J. and Verbeiren B.

Estimation of extreme flood flows in a small Carpathian river. Banasik K., Ostrowski J.

Porównanie przepływów maksymalnych rocznych w małej zlewni rolniczej wyznaczonych różnymi sposobami. Banasik K., Byczkowski A.

Groundwater chemical characteristic of wetland vegetation habitats based on the monitoring results from the “Red Bog Strict Protected Area” in the Biebrza Valley. Stelmaszczyk M., Chormański J, Grygoruk M., Kardel I., Okruszko T.

brak. Porretta-Brandyk L., Chormański J.

Zmienność stężenia ozonu troposferycznego w południowej części aglomeracji warszawskiej. Rozbicka K., Majewski G., Rozbicki T.

Ocena jakości wyników danych pomiarowych z sieci monitorującej stan atmosfery: studium porównawcze wybranych metod klasycznych i metodologii opartej na estymatorach odpornych. Czechowski P., Kraszewski A., Badyda A., Majewski G.

Dynamika zmian stężenia pyłu zawieszonego PM10 a klimat lokalny aglomeracji warszawskiej. Majewski G., Rozbicka K., Badyda A.

Możliwości wykorzystania ultradźwiękowych mierników do pomiaru przepływu w rurociągach drenarskich. Szejba D., Bajkowski S., Pietraszek Z.

CIP – wybrane zagadnienia optymalizacji instalacji membranowych typu „cross flow”. Suchecka T., Szwast M, Piątkiewicz-Konstrukcja W.

Możliwości wykorzystania ultradźwiękowych mierników do pomiaru przepływu w rurociągach drenarskich. Szejba D., Bajkowski S., Pietraszek Z.

Ocena zagrożenia powodziowego i możliwości jego ograniczenia w zurbanizowanej zlewni Potoku Służewieckiego. Barszcz M.

Monitoring ilości i jakości wody w małej zlewni.. Hejduk L., Hejduk A., Banasik K.

Charakterystyka występowania niżówek Wyżyny Kieleckiej na przykładzie rzeki Świśliny. Kaznowska E., Chudy Ł.

Problematyka wody w sytuacjach nadzwyczajnych. Piątkiewicz W., Gradoń l., Szwast M., Suchecka T.

Groźne sinice. Frąk M.

Budowle wodne w środowisku. Bajkowski S.

Powodzie – rosnące zagrożenie. Banasik K.

Co dalej z Wisłą?. Żelazo J.

Analiza barier i ograniczeń w renaturyzacji rzek. Bańkowska A., Sawa K., Wasilewicz M., Żelazo J.

Wpływ regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska na realizację inwestycji gospodarki wodnej.. Żelazo J.

Sediment Dynamics for a Changing Future.. Banasik Kazimierz

Bilans wodny i głównych pierwiastków biogenicznych jako kluczowy element diagnozy stanu zbiornika w i kierunku działań rekultywacyjnych Jeziora Zdworskiego . Bańkowska A., Popek Z., Wasilewicz M.

W kwestii kształcenia kadr dla inżynierii i gospodarki wodnej. Żelazo J.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się