photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


OFERTA

piątek 18.01.2013

Pomiary geodezyjne przy wykorzystaniu następujących technik

DGPS (Differential GPS), RTK (Real Time Kinematic) – bardzo dokładny pomiar GPS wszystkich trzech współrzędnych wraz z korekcją uzyskanych wyników w tzw. post-processingu (DGPS) lub w czasie rzeczywistym (RTK), szczególnie przydatny do pomiarów w terenie trudno dostępnym z rzadką osnową sytuacyjno wysokościową

RT DGPS (Real-time Differential GPS) dokładny pomiar GPS wszystkich trzech współrzędnych z korekcją wyników w trybie on-line oraz szybki pomiar inwentaryzacyjny (położenia bez wysokości) np. inwentaryzacja wałów i ich uszkodzeń oraz różnego rodzaju budowli hydrotechnicznych, pomiar dróg lub granic użytkowania itp.

Tradycyjne pomiary geodezyjne przy wykorzystaniu elektronicznego tachimetru

Pomiary hydrometryczne i batymetryczne

 • Sondowanie zbiorników i profili rzecznych przy użyciu Echosondy
  sprzężonej z DGPS
 • Pomiar prędkości i objętości przepływu w profilu przy pomocy czujników elektromagnetycznych
 • Nawiązania sytuacyjno-wysokościowe profili pomiarowych
 • Pomiarypodstawowych wskaźników jakości wody

Opracowania kameralne

 • Opracowywanie nowych map tematycznych dla oprogramowania GIS
 • Komputerowa analiza i opracowywanie zdjęć lotniczych i satelitarnych (np. użytkowanie terenu)
 • Przetwarzanie map analogowych na mapy cyfrowe, (skanowanie, wektoryzacja, digitalizacja)
 • Tworzenie cyfrowych modeli terenu z analogowych map sytuacyjno-wysokościowych
 • Projektowanie i tworzenie numerycznych baz danych
 • Skanowanie map czarno-białych i kolorowych do formatu A-0
 • Plotowanie czarno-białe i kolorowe do formatu A-0
 • Ocena zagrożenia erozyjnego terenów rolniczych oraz obszarów industrializowanych
 • Pomiary i prognozowanie transportu rumowiska i zawiesin w rzekach
 • Pomiary i prognozowanie zamulania zbiorników wodnych
 • Prognozowanie zmian koncentracji unosin (sedymentogram) dla potrzeb ujęć wody
 • Opracowywanie metod redukcji negatywnych skutków industrializacji (budowy autostrad, centrów handlowych, urbanizacji) na reżim i zanieczyszczenie wód powierzchniowych
 • Projektowanie, instalacja i nadzór systemów zbierania danych pomiarowych: hydrologicznych, jakości wody i transportu rumowiska

Studia i opracowania z zakresu oceny oddziaływania na środowisko

 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Studia i ekspertyzy z zakresu OOŚ inwestycji nietypowych z dziedzin: ochrony wód, gospodarki wodnej i kompleksowych ocen
 • Operaty hydrologiczne do celów planów zagospodarowania terenu

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się