photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


DYDAKTYKA

sobota 5.12.2009

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne w wymiarze około 12000 godzin rocznie na Wydziałach: Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Rolnictwa i Biologii oraz Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu a także na stu­diach międzywydziałowych: Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej oraz Turystyki i Rekreacji. Działalność ta obejmuje studia stacjonarne i niesta­cjonarne na poziomie inżynierskim i magisterskim oraz studia doktoranckie. Oferta dydaktyczna Katedry jest bardzo obszerna i obejmuje ponad 50 przedmiotów, w tym kilka wykładanych w języku angielskim. Zakres poszcze­gólnych przedmiotów jest bardzo zróżnicowany i m.in. dotyczy: opisu spo­czynku i ruchu płynów (mechanika płynów, hydraulika), obiegu wody w zlew­niach (np. hydrologia, hydrografia terenów niezurbanizowanych), inżynierii wodnej (budownictwo wodne, inżynieria rzeczna, retencjonowanie wód, ochrona przed powodzią), gospodarki wodnej w zlewni, ochrony środowiska wodnego (m.in. zagrożenia i techniki ochrony hydrosfery, ochrona i rekulty­wacja wód, erozja i sedymentacja), informatycznych systemów zarządzania śro­dowiskiem, bonitacji i rejonizacji klimatycznej i agroklimatycznej (meteorologia i klimatologia, agrometeorologia, zmiany klimatu).

W ramach rozwoju działalności dydaktycznej pracownicy Katedry opraco­wali szereg podręczników akademickich i skryptów. Dynamiczny rozwój Kate­dry pod względem dydaktycznym rozpoczął się po roku 1990. Jednym z istot­nych czynników tego rozwoju był aktywny udział Katedry w unijnym eduka­cyjnym programie pomocowym Tempus. Program ten poprzez swoją skalę i zakres miał ogromne znaczenie dla modernizacji programów nauczania i ich dopasowania do unijnych standardów. W okresie 1991 – 2001 Katedra uczest­niczyła w 11 różnego rodzaju projektach programu Tempus, będąc koordyna­torem 9 z nich. W ramach tych projektów modernizowano i opracowywano nowe programy nauczania, prowadzono kursy szkoleniowe dla nauczycieli akademickich i studentów oraz urządzano nowoczesne pracownie dydaktycz­ne, a wielu pracowników Katedry odbyło staże w renomowanych uczelniach europejskich. Do programów nauczania wprowadzono szereg nowoczesnych przedmiotów, bazujących na współczesnych technikach informacyjnych i ko­munikacyjnych. Kilka z tych przedmiotów jest wykładanych jako fakultety ogólnouczelniane, a od roku 2003 fakultety te są prowadzone w języku an­gielskim.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się