photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Obszary badawcze

poniedziałek 7.12.2009

Problematyka badawcza Katedry uwzględnia potrzeby i trendy rozwojowe szeroko pojętych: go­spodarki wodnej oraz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w Polsce. Prowadzone są badania naukowe w ramach międzynarodowych programów badawczych (porozumienia międzyrządowe i program ramowy Unii Europejskiej), projektów badawczych finansowanych dawniej przez Ko­mitet Badań Naukowych, a obecnie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Na­uki i inne organizacje oraz ekspertyz wykonywanych dla podmiotów gospo­darczych.

W prowadzonych pracach wyróżnić można następujące problemy:

—  transport masy i energii w wodach powierzchniowych,

—  zintegrowana gospodarka wodna terenów wiejskich,

—  klimat i bioklimat Polski,

—  inżynieria rzeczna i hydraulika budowli wodnych z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska,

—  techniczne obiekty gospodarki wodnej z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska,

—  erozja i sedymentacja w zlewniach, rzekach i zbiornikach,

— modelowanie procesów środowiskowych.

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój potencjału naukowego Ka­tedry, rozwój kadry i bazy sprzętowo-laboratoryjnej, co ukoronowane zosta­ło dużą liczbą różnego rodzaju opracowań, monografii i publikacji nauko­wych. Do najważniejszych osiągnięć naukowych Katedry zalicza się:

—  opracowanie metodyki zagospodarowania zasobów wodnych w ma­łych zlewniach rzecznych (A. Ciepielowski z zespołem),

—  wypracowanie kryterium obiektywnego doboru zlewni analoga (A. Byczkowski z zespołem),

—  opracowanie hydraulicznych podstaw obliczania przepustowości koryt rzecznych (J. Kubrak z zespołem),

—  opracowanie podstaw naturalnej regulacji rzek (J. Żelazo z zespołem),

—  opis erozji gleb i transportu rumowiska rzecznego (K. Banasik z zespo­łem),

—  stratyfikację warunków meteorologicznych warstwie przygruntowej i jej wpływ na zanieczyszczenie atmosfery (B. Łykowski z zespołem),

—  opracowanie kryteriów hydrologicznych stosowanych w ochronie mo­kradeł (T. Okruszko),

–  opis warunków ruchu rumowiska wleczonego w małej rzece nizinnej.
(Z. Popek).


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się